Association of Hawaiian Civic Clubs
Founded 1959 - Honolulu, HI

Hawaii Council

COASM1

Moku o Keawe - HAWAII COUNCIL

COUNCIL OFFICERS AND BOARD STAFF:


 Geri Bell, Pelekikena (Kuakini HcCC)
Shane Nelsen, Hope Pelekikena (Kuakini HCC)
Kea Kala, Pu'uku ('Aha Hui Siwila 'O Ke Aloha Aina)
Edith Kawai, Alaka 'i (Waimea HCC)
Edith Kawai, Kakau 'Olelo (Kuakini HCC)
Vacant, Hope Kakau 'Olelo